تبلیغات
پایگاه خبری بیداری نیوز - شعری از مهندس بازرگان در سال 55

پایگاه خبری بیداری نیوز

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

جعبه حدیث

موضوع: پند آموز -سیاسی -

درمــمــلـکـت مـا زمـسـلمان خبری نیست

مُـشتـی دَد و دیـوند و ز انسان اثری نیست

یـک عـده بـه غارت گری و قتل و دریدن

نـیـمی بـه رضـا و حَـیَـوان وار چــریــدن

بـرخـی هـمـه در فکر خود و کاخ خریدن

رنـج و غــم و بـدبـخــتــی افــراد نــدیــدن

بـا حـقـه و تـزویــر غــنــایــم بــربــودن

حـق دگـران بــردن و در فــکــر نــبــودن

در خویـش فرو رفتن و جز خویش ندیدن

از جـمـله ی خـوبـی و فـضـائـل بــبــریـدن

بـا دیــدن انــواع ســتــم لــب نــگشـــودن

پــامــال شــدن، لـــه شــدن و آه کـشــیــدن

هـمـراه چـپــاولـگر و بــا قــافــلـه بـــودن

در الــبــســه ی زهــد خــیــانــت بــنـمـودن

داعـی بـه مـسـلـمانـی و کـافـر بــگـزیــدن

بـا ذلـت و پــســتــی بـه هـر آمـال رسـیـدن

غـافـل شـدن از مـرگ و دری را نگشودن

غـرقـه بـه رذالـت، بـه تـبـاهـتـی بـغــنـودن

آری بـه جـز از چـنـد تـنی اهل صفا نیست

شـیطان صفتان را به جز از قهر خدا نیست

عــلامــه اگـر جـهـد کـنـد یـا کـه بـهشـتی 

کـاشـانــی  و یـاران هــمـگی فـاقــد زشــتـی

انـگـشـت شـمـارنـد و امـیـد ثـمـری نـیست

محصور ددانـند و به جز بسـتـه دری نیست

ظلمت چو بشد غالب و زاندازه برون گشت

تـابـان نـکـنـد چــنـد چـراغـی دمـن و دشت

مـا را بـه صـف و لـشگر و افراد نیاز است

این قافله لنـگ و ره ما صعب و دراز است

یـا رب کـمکت را تو به این ملک فزون کن

از مکـتـب نــیکان دو صد علامه برون کننوشته شده در جمعه 15 بهمن 1389
رهبر انقلاب

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت